လက်တင်အမေရိကမှ သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်စာရင်း


Guyana

ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲ:

Presidential: November 28, 2011

နောက်ဆုံးအကြိမ် ကြည့်ရူမှု:

2015-01-28

Guyana
Category ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး (GECOM)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်
တည်နေရာ (လိပ်စာအပြည့်အစုံ)မှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်း၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့်လိပ်စာရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲရေး ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့် (GECOM)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များရှာမတွေ့
ဘက်ဂျတ်ရှာမတွေ့
သုံးစွဲမှုများရှာမတွေ့
ပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
သင်တန်းဆက်စပ် ပစ္စည်းများမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းများရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲနယ်နိမိတ်များ (မဲဆန္ဒနယ်များ) (GECOM)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ နယ်နိမိတ်အမည်များနှင့် အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံရှာမတွေ့
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပါတီများရှာမတွေ့
မှတ်ပုံတင် မအောင်မြင်သည့် ပါတီများရှာမတွေ့
ပါတီဝင်များရှာမတွေ့
မဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီခြင်း (GECOM)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် လက်ခံခဲ့သူများမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ပယ်ချခဲ့သူများရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မီဒီယာတွင် ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရသည့် ပမာဏရှာမတွေ့
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲမှုပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရံပုံငွေရှာမတွေ့
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သုံးစွဲမှုရှာမတွေ့
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရံပုံငွေရှာမတွေ့
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သုံးစွဲမှုရှာမတွေ့
ပါတီများ၏ နှစ်စဉ် ငွေစာရင်းရှာမတွေ့
မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (1. National Registration Center / 2. GECOM)များသောအားဖြင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
Registration center locationsမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိ မရှိ ရှာခြင်းမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲဆန္ဒရှင်များကို ပညာပေးခြင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲကာလ ပြက္ခဒိန်ရှာမတွေ့
Voting process informationမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
နိုင်ငံရေး အစီအစဉ်များရှာမတွေ့
မဲရုံ (GECOM)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
တည်နေရာမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲရုံဝန်ထမ်းများရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် (ပဏာမ)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
မဲပေးခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
ပျက်စီး မဲပြားများ (ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သို့သော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့)ရှာမတွေ့
ပယ်မဲရှာမတွေ့
အငြင်းပွားခဲ့သည့် မဲများရှာမတွေ့
ဗလာမဲ (မည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမျှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် မဲပြားများ)ရှာမတွေ့
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ရမဲရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် (နောက်ဆုံးတရားဝင်)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
မဲပေးခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ပျက်စီး မဲပြားများ (ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သို့သော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့)ရှာမတွေ့
ပယ်မဲမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
အငြင်းပွားခဲ့သည့် မဲများရှာမတွေ့
ဗလာမဲ (မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမျှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် မဲပြားများ)ရှာမတွေ့
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရမဲမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
တိုင်ကြားချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
တင်သွင်းခဲ့သည့် တိုင်ကြားမှုများရှာမတွေ့
ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည့် တိုင်ကြားမှုများရှာမတွေ့

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr