လက်တင်အမေရိကမှ သတင်းအချက်အလက် အသေးစိတ်စာရင်း


Panama

ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ပြီးသော ရွေးကောက်ပွဲ:

Presidential: May 4, 2014

နောက်ဆုံးအကြိမ် ကြည့်ရူမှု:

2015-02-24

Panama
Category ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး (1. Tribunal Electoral / 2. JNE)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိ
တည်နေရာ (လိပ်စာအပြည့်အစုံ)ရှာမတွေ့
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်း၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့်လိပ်စာရှာမတွေ့
တည်နေရာ (လိပ်စာအပြည့်အစုံ)ရှာမတွေ့
အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်း၏ အမည်နှင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည့်လိပ်စာရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲ စီမံခန့်ခွဲရေး ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့် (Tribunal Electoral)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် ဆုံးဖြတ်ချက်များရှာမတွေ့
ဘက်ဂျတ်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
သုံးစွဲမှုများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ပြည်သူသို့ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဝန်ထမ်းများ ခန့်အပ်ခြင်း ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များရှာမတွေ့
သင်တန်းဆက်စပ် ပစ္စည်းများမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့အစည်းများရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲနယ်နိမိတ်များ (မဲဆန္ဒနယ်များ) (Tribunal Electoral - Division of Cartography)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲ နယ်နိမိတ်အမည်များနှင့် အဆင့်ဆင့် ဖွဲ့စည်းပုံရှာမတွေ့
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (Tribunal Electoral)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပါတီများမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မှတ်ပုံတင် မအောင်မြင်သည့် ပါတီများရှာမတွေ့
ပါတီဝင်များရှာမတွေ့
မဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံရန် အရည်အချင်း ပြည့်မီခြင်း (Tribunal Electoral)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် လက်ခံခဲ့သူများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း အဖြစ် ပယ်ချခဲ့သူများရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မီဒီယာတွင် ထုတ်လွှင့်ခွင့်ရသည့် ပမာဏရှာမတွေ့
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆိုင်ရာ ငွေကြေးသုံးစွဲမှု (Tribunal Electoral)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရံပုံငွေမှန်သည်မမှန်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သုံးစွဲမှုမှန်သည်မမှန်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ရံပုံငွေရှာမတွေ့
ကိုယ်စားလှယ်များ၏ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး သုံးစွဲမှုရှာမတွေ့
ပါတီများ၏ နှစ်စဉ် ငွေစာရင်းရှာမတွေ့
မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း (1. Registry Department (Dirección Nacional del Registro Civil) / 2. Tribunal Electoral)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
Registration center locationsရှာမတွေ့
မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းရှိ မရှိ ရှာခြင်းရှာမတွေ့
မဲဆန္ဒရှင်များကို ပညာပေးခြင်း (Tribunal Electoral)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
ရွေးကောက်ပွဲကာလ ပြက္ခဒိန်ရှာမတွေ့
Voting process informationမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
နိုင်ငံရေး အစီအစဉ်များမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲရုံတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
တည်နေရာမှန်သည်မှန်သည်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲရုံဝန်ထမ်းများရှာမတွေ့
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် (ပဏာမ)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များမှန်သည်မမှန်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
မဲပေးခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များမှန်သည်မမှန်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ပျက်စီး မဲပြားများ (ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သို့သော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့)ရှာမတွေ့
ပယ်မဲမှန်သည်မမှန်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
အငြင်းပွားခဲ့သည့် မဲများရှာမတွေ့
ဗလာမဲ (မည်သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမျှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် မဲပြားများ)မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ရမဲမှန်သည်မမှန်မှန်သည်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်
ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ် (နောက်ဆုံးတရားဝင်)ပွင့်လင်းမြင်သာမှု မရှိအင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
မဲပေးခဲ့သည့် မဲဆန္ဒရှင်များရှာမတွေ့
ပျက်စီး မဲပြားများ (ထုတ်ပေးခဲ့သည့် သို့သော်လည်း အသုံးမပြုခဲ့)ရှာမတွေ့
ပယ်မဲရှာမတွေ့
အငြင်းပွားခဲ့သည့် မဲများရှာမတွေ့
ဗလာမဲ (မည်သည့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုမျှ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း မရှိသည့် မဲပြားများ)ရှာမတွေ့
ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တစ်ဦးချင်းစီ၏ ရမဲရှာမတွေ့
တိုင်ကြားချက်များ၊ အငြင်းပွားမှုများ (Tribunal Electoral)တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ရှိသည်အင်တာနက်တွင် အခမဲ့ ရနိုင်သည်အသေးစိတ်ကျသည်ပြီးပြည့်စုံပြီး တစ်ခုတစည်းတည်း ရသည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၍ ရသည်မူပိုင်ခွင့်မဲ့ဖြစ်သည်ဘက်လိုက်မှုကင်းသည်လိုင်စင်မဲ့ဖြစ်သည်ရာသက်ပန် ရနိုင်သည်
တင်သွင်းခဲ့သည့် တိုင်ကြားမှုများရှာမတွေ့
ဖြေရှင်းပေးခဲ့သည့် တိုင်ကြားမှုများမှန်သည်မှန်သည်မမှန်မမှန်မှန်သည်မှန်သည်မသေချာမှန်သည်

Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Tumblr