အပိုင်း (၃) ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိက ကဏ္ဍများ မဲပြားပေါ်တွင်ဖော်ပြခံရန် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများ

Ballot Qualification

မဲပြားပေါ်တွင်ဖော်ပြခံရန် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများဟူသည် အဘယ်နည်း။

ရွေးကောက်ပွဲတိုင်းတွင် မည်သူမည်ဝါတို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်သည်၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအား မည်ကဲ့သို့ ရွေးချယ်နိုင်သည် စသည်ဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည်။ အောက်ပါအချက်များအတွက် ရှင်းလင်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ထားသင့်သည်။

  • ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ပါတီများ၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မည့်ကဲ့သို့ လျှောက်ထားနိုင်သည်
  • ၄င်းတို့အား ရွေးချယ်ပုံ
  • ၄င်းတို့အား မဲပြားပေါ်တွင် မည်သို့မည်ပုံ ဖော်ပြမည်1

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်လည်း အလွန်အမင်းတင်းကျပ်ခြင်းမျိုး၊ လူအုပ်စုတစ်ခုခုအား ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမျိုး မရှိစေရ။ (သို့သော်လည်း အနည်းဆုံးအသက် သတ်မှတ်ချက်၊ မိဘများ၏ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု မဖြစ်မှု၊ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသားဖြစ်ခြင်း စသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်သည့် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိတတ်သည်။) မဲပြားပေါ်တွင်ဖော်ပြရန် အရည်အချင်းစစ်ဆေးသည့် ဖြစ်စဉ်သည် ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရန် လိုအပ်သည်များ အချိန်မီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သင့်တင့်သည့် အချိန်တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးရမည်။ နိုင်ငံတော်တော်များများတွင် မဲပြားပေါ်တွင် တစ်နေရာရရန် ပထဝီနယ်နိမိတ်တစ်ခုအတွင်း မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ လက်မှတ်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ကြေးတစ်မျိုးမျိုး ပေးရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကင်ညာနိုင်ငံ၌ ၂၀၁၃ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ယှဉ်ပြိုင်လိုသူများသည် တစ်နိုင်ငံလုံးတွင်ရှိသည့် စီရင်စု (၄၇) ခုတွင် ထက်ဝက်ကျော် (၂၄ စု) မှ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင် ၂၀၀၀ ၏ လက်မှတ်များ လိုအပ်သည်။

မဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံရရန် အရည်အချင်း သတ်မှတ်ခြင်း၏ အရေးပါပုံ

မဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံရရန် အရည်အချင်း သတ်မှတ်သည့် ဖြစ်စဉ်သည် နိုင်ငံသားပြည်သူများ ရွေးကောက်ခံရန် စစ်မှန်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေသည်။ ယင်းအရည်အချင်းများအတွက် ရှင်းလင်းပြီး ဘက်လိုက်မှုကင်းသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ရှိခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် အရည်အချင်းနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိမရှိ သိနိုင်ပြီး၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် လိုအပ်သည်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ တချိန်တည်းတွင် ဤကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထားခြင့်ဖြင့် အရည်အချင်းနှင့် မကိုက်ညီသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသည်လည်း ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်းခြင်းရှိတော့မည် မဟုတ်တော့ပေ။ နိုင်ငံသားများသည် မဲပြားပေါ်တွင်ဖော်ပြရန်လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများကြောင်း သတင်းအချက်အလက် များ၏ အကူအညီဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ် မည်ကဲ့သို့ ပါဝင်နိုင်မည်ကို သိနိုင်သည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် သတင်းမီဒီယာများသည်လည်း ယင်းသတင်းအချက်အလက်များ၏ အကူအညီဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် နိုင်ငံသားတိုင်း ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ရန် မျှတသည့် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးထားခြင်းရှိမရှိ အကဲဖြတ် သုံးသပ်နိုင်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် လျှောက်ထားခဲ့သူများ၊ လျှောက်ထားအောင်မြင်ခဲ့သူများ၊ ငြင်းပယ်ခံရများအကြောင်း အချက်အလက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့် မျှမျှတတ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ ဆန်းစစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အမည်တင်သွင်းရာတွင် သုံးသည့်လက်မှတ်များ၊ ပထဝီနယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ မည်သို့မည်ပုံ လက်ခံခဲ့သည်၊ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည် စသည့်အချက်အလက်များသည်လည်း ယင်းသို့ ဆန်းစစ်ရာတွင် များစွာ အကူအညီဖြစ်သည်။ ဖော်ပြပါ သုံးသပ်ချက်ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခု၏ လူပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်မှု၊ အပြိုင်အဆိုင်ရှိမှုတို့ကို အကဲဖြတ်နိုင်သည်။

မဲပြားပေါ်တွင်ဖော်ပြခံရန် အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် နမူနာ

မဲပြားပေါ်တွင်ဖော်ပြခံရန် အရည်အချင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များတွင် ယင်းဖြစ်စဉ်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား၊ သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများ၊ လျှောက်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ လျှောက်လွှာအောင်မြင်ခဲ့သည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၊ ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် ငြင်းပယ်ခံရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးချင်းစီအား ထောက်ခံတင်သွင်းခဲ့သူများ အမည်များ (အကျုံးဝင်လျှင် မည်သည့် နေရာမှဖြစ်ကြောင်း အချက်အလက်) နှင့် တင်သွင်းခဲ့၊ လက်ခံခဲ့၊ ငြင်းပယ်ခံခဲ့ရသည့် တင်သွင်းခဲ့သော ထောက်ခံ လက်မှတ်အရေအတွက် စသည့် အချက်အလက်များပါဝင်သည်။

  1. မဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံနိုင်ရန် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းများသည် လူထုဆန္ဒခံယူပွဲကဲ့သို့သော အခြား မဲပေးရသည့် ပွဲများနှင့် သက်ဆိုင်သည်။ 

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း