အပိုင်း (၃) ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိက ကဏ္ဍများ မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

Voter Registration

မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဟူသည် အဘယ်နည်း။

မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် မည်သူမည်ဝါတို့ မဲပေးခွင့်ရှိကြောင်း သတ်မှတ်ပေးသည့် ဖြစ်စဉ်ပင် ဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် တစ်နိုင်ငံမှတစ်နိုင်ငံ များစွာကွဲပြားသည်။ တချို့နိုင်ငံများတွင် မဲပေးသူများသည် မဲပေးပိုင်ခွင့် အသက်ပြည့်သည့်အခါ သို့မဟုတ် နေရာသစ်တစ်ခုခုသို့ ပြောင်းရွေ့သွား သည့်အခါ အလိုအလျောက် မှတ်ပုံတင်လျက်သား ဖြစ်သွားသည်။ ဤကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်နည်းအား လုံ့လပြုရန် မလိုအပ်သည့် မဲဆန္ဒရှင် မှတ်ပုံတင်နည်းဟုခေါ်သည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင်မူ မှတ်ပုံတင်ရန်အတွက် မဲပေးမည့်သူများဘက်မှ ဆောင်ရွက်ရသည်များရှိသည်။ ဤကဲ့သို့ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမျိုးကို လုံ့လပြုရန် လိုအပ်သည့် မှတ်ပုံတင်နည်းဟုခေါ်သည်။ မည်ကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင်မဆို မဲပေးခွင့်ရှိသည့် မဲပေးသူအားလုံး မှတ်ပုံတင်ဖြစ်စဉ်အား လက်လှမ်းမီစေရန် အစိုးရဘက်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ နိုင်ငံသားပြည်သူများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြီးစီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် လိုအပ်သည်များဖြည့်စွက် နိုင်ရန်အတွက် သင့်တင့်မျှတသည့် အခွင့်အလမ်းများရှိစေရန်လည်း အစိုးရဘက်မှ ဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ ထို့ပြင် တာဝန်ရှိသည့် အာဏာပိုင်များအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်ရမည့်နေရာ၊ အချိန်၊ မည်ကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်၊ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အချက်အလက်များကို မည်ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင်သည် စသည့်ကိစ္စများကို မဲဆန္ဒရှင် များအား ကြိုတင်၍ အသိပေးရမည်။

မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ အရေးပါပုံ

မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဖြစ်စဉ်တွင် ရည်ရွယ်ချက် (၃) ခုရှိသည်

  1. ၁။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကြောင့် မဲပေးခွင့်ရှိသူ မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး မဲပေးခွင့်ရလာသည်။
  2. ၂။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် မဲပေးခွင့်မရှိသူများကို မဲပေးခြင်းမှ တားဆီးနိုင်သည်။
  3. ၃။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ မဲပေးခြင်းများကို တားဆီးနိုင်သည်။

တရားမျှတစွာ ဆောင်ရွက်သည့် မဲဆန္ဒရှင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခုသည် နိုင်ငံရေးတန်းတူညီမျှကို တိုးမြှင့် ပေးပြီး မဲပေးခွင့်ရှိသူ မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး ပါဝင်နိုင်မှုကို အားပေးသည်။ မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ရပ် ကျင်းပရာတွင် အခရာကျသည်။ မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်သည်နှင့်အမျှ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်အပေါ် ပြည်သူ့လက်ခံမှု တိုးလာမည်ပင်။ အခြားတစ်ဘက်တွင် မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းအား ကောင်းမွန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိလျှင် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး အပေါ် ပြည်သူလက်ခံမှု ကျဆင်းပေမည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဖြစ်စဉ်အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များအား ပြည်သူများ လက်လှမ်းမီခြင်းသည် ပြည်သူများ မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်အား အကဲဖြတ် သုံးသပ်နိုင်ရန် အဓိကကျသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ သည်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံး တရားမျှတမှုရှိ မရှိ၊ လူပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်ခြင်းရှိ မရှိ ဆုံးဖြတ်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသော မဲဆန္ဒရှင် ကိန်းဂဏန်း များကို မကြာခဏ အသုံးပြုတတ်ကြသည်။

မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အချက်အလက် နမူနာ

ဤအချက်အလက်များတွင် မှတ်ပုံတင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်ကာလ၊ နေ့ရက်နှင့် မှတ်ပုံတင်နိုင်သည့် နေရာများ အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ထို့ပြင် ဤအချက်အလက်များတွင် နယ်နိမိတ် အလိုက် မှတ်ပုံတင်ထားသော မဲပေးသူဉီးရေ၊ လိင်၊ အသက် စသည်တို့လည်းပါဝင်သည်။ ယင်းသို့ ခွဲခြမ်းထားသည့် အချက်အလက်များသည် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်စဉ်၏ လူပေါင်းစုံပါဝင်နိုင်မှု ကို အကဲဖြတ်ရာတွင် အဓိကကျသည်။ များသောအားဖြင့် ဤအချက်အလက်များကို နေ့တိုင်းသော်လည်းကောင်း သီတင်းပတ်တိုင်းသော်လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင်သည့် ကာလအတွင်း ပုံမှန် ထုတ်ပြန်ပေးသည်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း