အပိုင်း (၃) ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိက ကဏ္ဍများ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း

Political Party Registration

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။

နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အသင်းအဖွဲ့များသည် ဒီမိုကရေစီ၏ အဓိကကျသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်။ ယင်းတို့မှတဆင့် နိုင်ငံသားပြည်သူများ အတူတကွစုရုံးနိုင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ခံရာထူးများအတွက် စည်းရုံးနိုင်ခြင်း၊ သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားများအား ထုတ်ဖော်နိုင်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်ကြပြီး သူတို့ ရပ်ရွာနေ လူထုအတွက် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ အတူတကွ ချမှတ်နိုင်သည်။ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများသည် တရားဝင်ဖြစ်လာပြီး လူ့ဘောင် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သူတို့၏ အခွင့်အရေးများ၊ အခန်းကဏ္ဍများလည်း ပီပြင်လာသည်။ မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ချက်များသည် တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ တူညီမှုမရှိကြပေ။1 တချို့နိုင်ငံများတွင် ပါတီများသည် ပါတီအမည်၊ အမှတ်အသား၊ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပါတီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနှင့် တစ်ခါတစ်ရံ အသင်းဝင် စာရင်းအကျဉ်းလောက်သာ တင်ပြရန်လိုသည်။ အခြားနိုင်ငံများတွင် တရားဝင်ပါတီအဖြစ် ရပ်တည်ရန် အသင်းဝင်အလုံအလောက်ရှိကြောင်း ပြသသည့်အနေဖြင့် အသင်းဝင်များ၏ လက်မှတ်များ တင်ပြရသည်။ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရာတွင် အခြား လိုအပ်ချက်များအဖြစ် ပထဝီ နယ်နိမိတ်တစ်ခုတွင် ရှိရမည့် အနည်းဆုံး အသင်းဝင်အရေအတွက်ရှိခြင်း၊ ပါတီ မူဝါဒ ကြေငြာစာတမ်း ထုတ်ပြန်ရခြင်းတို့ ရှိနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မှတ်ပုံတင်ကြေးလည်း ပေးကောင်းပေးရနိုင်သည်၊ ယင်းမှတ်ပုံတင်ကြေးသည် မသေးငယ်သည့် ငွေပမာဏ ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ပြည်သူဘဏ္ဍာထံမှ ရံပုံငွေရရှိခြင်း၊ နိုင်ငံပိုင်တီဗွီ၊ ရေဒီယိုတို့ တွင် အသံထုတ်လွှင့်ချိန် ရရှိခြင်း၊ စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုများအား အခမဲ့ သို့မဟုတ် လျော့ပေါ့သည့် နှုန်းထားများ ရရှိခြင်းစသည့် နိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့မှု ရရှိသည့် စနစ်များတွင် မှတ်ပုံတင်ရာတွင် လိုအပ်ချက်များသည် ပို၍ တင်းကျပ်နိုင်သည်။ လိုအပ်ချက်များ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေကာမူ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် ရှင်းလင်းစွာ ထုတ်ပြန် ထားသည့် စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ်တွင် အခြေခံရမည်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ရန် လျှောက်ထားသည့် ပါတီအားလုံး အတွက် တပြေးညီ အကျုံးဝင်ရပေမည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်ရန် လိုအပ်သည့် အဆင့်ဆင့်ကို ဖြတ်ကျော်ကြရသည် (မဲပြားပေါ်တွင် ဖော်ပြခံရန် လိုအပ်သည့် အရည်အချင်းများကဏ္ဍတွင် ရှုရန်)

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏ အရေးပါပုံ

နိုင်ငံသားများသည် နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့များ အသွင်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ စုရုံးခွင့်နှင့် တူညီသည့် အကျိုးစီးပွား များကိုအခြေခံလျက် နိုင်ငံတော်ရာထူးများအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် များရှိရမည်။ သို့မဟုတ်လျှင် မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူများသည် ၄င်းတို့၏ အုပ်ချုပ်သူများ ရွေးချယ်ရန် အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးပေမည်။ နိုင်ငံရေး အသင်းအဖွဲ့များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းမှတဆင့် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုမှုမရခဲ့လျှင် မဲပြားပေါ်တွင် ကိုယ်စားပြု ခွင့် ဆုံးရှုံးပြီး နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲများအား ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖော်ဆောင်ခွင့် ရကြတော့မည် မဟုတ်ပေ။ နိုင်ငံသားပြည်သူများ၏ လွတ်လပ်စွာစုရုံးခွင့်အား ကာကွယ်နိုင်ရန် နိုင်ငံရေးပါတီ မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်ပြီး ရှင်းလင်းသည့် စံချိန်စံညွှန်းများအပေါ် အခြေခံ ရမည်။ ဤစံချိန်စံညွှန်းများအား အများပြည်သူသို့ ချပြရမည်၊ သို့မှသာ စိတ်ပါဝင်စားသည့် နိုင်ငံသားများအနေဖြင့် သူတို့၏ နိုင်ငံရေးပါတီအား တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုရရန် လိုအပ်သည်များ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်။ စံချိန်စံညွှန်းများအား လူတိုင်းအပေါ် ဘက်လိုက်မှု ကင်းစွာ သက်ရောက်စေရမည့်အပြင် မှတ်ပုံတင်သူအားလုံးအား တပြေးညီ အကျုံးဝင်စေရမည်။ မှတ်ပုံတင်ခွင့် ငြင်းပယ်သည့်အခါ ငြင်းပယ်သည့်အကြောင်းရင်းအား ကောင်းစွာ ရှင်းပြပြီး၊ အငြင်းခံရမှုများ အယူခံခွင့် ရှိရမည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း အဆင့်ဆင့် နှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များ လက်ဝယ်ရှိခြင်းဖြင့် နိုင်ငံသားပြည်သူများသည် သူတို့၏ နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့များအား တရားဝင်ဖြစ်စေရန် လိုအပ်သည်များ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ ပါတီများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သတင်းမီဒီယာများသည်လည်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် တရားမျှတမှုရှိမရှိနှင့် လူတိုင်းအပေါ် တပြေးညီ သက်ရောက်မှု ရှိမရှိ သုံးသပ် အကဲဖြတ်နိုင်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ သုံးသပ်ခြင်းသည် နိုင်ငံသားများ စုရုံးရန် သင့်တင့်မျှတသည့် အခွင့်အရေး ရရရန်၊ နိုင်ငံတော်ရာထူးများအတွက် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရန်၊ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်မှု ရှိရန်၊ အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိသည့် နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ ပါဝင်နိုင်ရန် စသည်တို့ဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ် အားလုံး ပါဝင်မှု ရှိမရှိ နှင့် သက်ဆိုင်သည်။

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ နမူနာ

နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့် သတင်းအချက်အလက်များတွင် မှတ်ပုံတင် လျှောက်ထားခဲ့သည် ပါတီများအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီစာရင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲစီမံကျင်းပရေးအဖွဲ့က လက်ခံ/ငြင်းပယ် ခဲ့သည့် ပါတီများ၊ ပါတီဝင်များ၏ အမည်များ၊ အမည်တင်သွင်းခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ (မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်သည့် လက်မှတ်အရေအတွက်၊ မှတ်ပုံတင်ကြေးနှင့် အခြားအချက်များ အပါအဝင်) တို့ပါဝင်သည်။ ကော်စတာရီကာနိုင်ငံရှိ ဗဟိုရွေးကောက်ပွဲခုံရုံး (TSE) သည် ပါတီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ဆက်စပ် သည့် သတင်းအချက်အလက်များ ထုတ်ပြန်သည့် နမူနာကောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းခုံရုံးသည် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ခဲ့သည် ပါတီများစာရင်း၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရခဲ့သည့် ပါတီများ၊ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည့် ပါတီများ၊ မှတ်ပုံတင်ခွင့်လျှောက်ထားမှုအား ရုပ်သိမ်းခဲ့သည့် ပါတီများစာရင်း စသည်တို့ကို ထုတ်ပြန်သည်။.

  1. ဤအချက်ကို စဉ်းစားရန် Kenneth Janda ရေးသားပြီး NDI မှထုတ်ဝေသည့် “Adopting Political Party Law” ကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://www.ndi.org/files/1948_polpart_janda_110105.pdf 

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း