အပိုင်း (၃) ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိက ကဏ္ဍများ မဲစာရင်း

Voter Lists

မဲစာရင်းဟူသည် အဘယ်နည်း။

မဲစာရင်းဟူသည် မဲပေးခွင့်ရှိပြီး မှတ်ပုံတင်ထားသော (မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွင် ရှု) လူအားလုံး ပါရှိသည့် အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ မဲစာရင်းတွင် မဲပေးသူများ၏ သရုပ်သဏ္ဍာန်ကို ထုတ်ဖော်နိုင်ပြီး ၄င်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မဲဆန္ဒနယ် (ရွေးကောက်ပွဲ ဘောင်နယ်နိမိတ်များသတ်မှတ်ခြင်း တွင်ရှု) နှင့် မဲရုံ (မဲရုံများတွ င် ရှု) တွင် မဲပေးခွင့်ရအောင် စီစဉ်ပေးနိုင်သည်။ မဲစာရင်းချုပ်အား မဲရုံတစ်ခုချင်းစီတွင် သုံးရန်အတွက် မဲစာရင်းငယ်များ အဖြစ် ခွဲခြမ်းထားသည်။ မဲရုံအဆင့် မဲစာရင်းများတွင် ဆိုင်ရာမဲရုံ၌ မဲပေးနိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင်များ၏ အမည်များသာ ပါရှိသည်။ ယင်းသို့ ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲဝန်ထမ်းများက မဲပေးခွင့်ရှိသူများကို အလွယ်တကူ ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ နိုင်ငံအတော်များများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များသည် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ကဒ်ကို အသုံးပြုလျက် မိမိမဲပေးရမည့် မဲရုံ အပါအဝင် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက်များကို စိစစ်နိုင်သည်။ တောင်အာဖရိက ကဲ့သို့သော နိုင်ငံများတွင် မဲစာရင်းကို SMS စနစ်ဖြင့် ကြည့်နိုင်သည်။ မဲပေးမည့်သူများ မဲရုံသို့ရောက်လာသည့်အခါ မဲမပေးမီ တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများက သူတို့၏ အမည်များ မဲစာရင်းတွင် ပါ မပါ စစ်ဆေးသည်။ များသောအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ နေ့၌ မဲရုံတစ်ခုချင်းစီရှိ မဲပေးသူဦးရေအား တွက်ချရာတွင် မဲစာရင်းရှိ မဲပေးသူးများ၏ လက်မှတ်ကို အခြေခံ၍ တွက်ချသည်။ တချို့နိုင်ငံများတွင် မဲရုံအသီးသီးတွင် လာရောက်မဲပေးသည့် မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်ကို သတ်မှတ်ထားသည့် အချိန်များ၌ တစ်နေ့လုံး ထုတ်ပြန်တတ်သည်။ မဲရုံတစ်ရုံ၌ မဲပေးနိုင်သည့် မဲပေးသူ အရေအတွက်သည် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှ တစ်နိုင်ငံ ခြားနားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် အနည်းဆုံး ၅၀၀ မှ ၈၀၀ အထိရှိတတ်ပြီး အများဆုံး ၁၀၀၀ မှ ၁၂၀၀ အထိရှိတတ်ကြသည်။

မဲစာရင်း၏ အရေးပါမှု

မဲပေးခွင့်ရှိသူများ မဲပေးနိုင်ရန်နှင့် မဲပေးခွင့်မရှိသူများ မဲပေးခွင့်မရရန် မဲစာရင်းသည်

  • ပြည့်စုံရမည်။ မဲပေးခွင့်ရှိသူအားလုံးနှင့် ၄င်းတို့၏ သက်ဆိုင်သည့်အချက်အလက်များသည် စာရင်းတွင်ပါရှိပြီး မဲပေးခွင့်မရှိသူများ စာရင်းတွင် မပါစေရ။
  • တိကျရမည်။ စာရင်းတွင်ပါသည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်ရမည်။ မဲရုံအဆင့်မဲစာရင်းများအား မဲစာရင်းချုပ်မှ ထုတ်ယူထားသည့်အခါ မှားယွင်းမှုများရှိတတ်သည်။
  • နောက်ဆုံး အသစ်ဖြစ်နေရမည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၊ နေရာအပြောင်းအလဲများ၊ အသစ်စက်စက် မဲပေးခွင့်ရကြသူများ၊ သေဆုံးမှုများနှင့် အခြားအသေးစိတ်အချက်များကို ထင်ဟပ်စေရန် အသစ်ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားရမည်။

မဲစာရင်းလက်ဝယ်ရှိသည့်အခါ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ မှတ်ပုံတင်ထားမှု အခြေအနေ၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ မှန်ကန်မှုရှိ မရှိ စိစစ်နိုင်မည်။ နိုင်ငံအတော်များများတွင် မဲဆန္ဒရှင်များသည် မိမိတို့မဲပေးရမည့်မဲရုံကို ကြိုတင်အတည်ပြုနိုင်သည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မည်သည့် မဲရုံ၌ မဲပေးရမည်ကို သိနိုင်သည်။

မဲစာရင်းများကို ပြည်သူများ လက်လှမ်းမီအောင် ထားရှိပြီး လူတစ်ဦးချင်းစီက အမှားများကို ပြင်ဆင်နိုင်၊ သတင်းအချက်အလက်များကို အသစ်ဖြည့်စွက်နိုင်သည့်အခါ မဲစာရင်းကို ပိုမို တိကျပြည့်စုံစေနိုင်သည်။ မဲစာရင်းတစ်ခုလုံးအား ကြည့်ရှုနိုင်၊ ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်းသည် မဲဆန္ဒရှင်များ မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ထမ်းများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးအပေါ် ပြည်သူ့ယုံကြည်မှု တိုးစေသည်။ မဲစာရင်းများ လက်ဝယ်ရှိခြင်း ဖြင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ကိုယ်စားလှယ်များသည် ၄င်းတို့၏ အကျိုးစီးပွားများအား လေးစားခြင်းရှိ မရှိ ဆန်းစစ်နိုင်သည်။ ဥပမာ ၄င်းတို့၏ မဲဆန္ဒနယ်များတွင် မဲပေးသူများ မှတ်ပုံတင်နှုန်းစသည် တို့ကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း သီးခြားစာရင်းစစ်ဆေးမှု သို့မဟုတ် အခြား ဘက်လိုက်မှုကင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖြင့် မဲစာရင်း၏ အရည်အသွေးကို စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ယင်းသို့ အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုများကြောင့် မဲစာရင်း၏ ကောင်းသည့်အချက်များအပြင် လူတစ်ဦးတည်းက တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကဲ့သို့ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကဲ့သို့ လူဦးရေအချက်အလက်များသည် မဲစာရင်းများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ အကဲဖြတ်သုံးသပ်နိုင်ရန် ကူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့် စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် မဲပေးသူများ မှတ်ပုံတင်နှုန်းကို သန်းခေါင်စာရင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျက် မှတ်ပုံတင်မှုနည်းပါးသည့် လူဦးရေအုပ်စု သို့မဟုတ်အခြား ပြုပြင်ရန် လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်နိုင်သည်။

မဲစာရင်းအချက်အလက် နမူနာ

မဲစာရင်းတွင် ပါရှိသည့် အချက်အလက်များသည် တစ်နိုင်ငံမှ နောက်တစ်နိုင်ငံ ကွဲပြားမှုများရှိသည်။ မဲဆန္ဒရှင် များ၏ အမည်၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေထိုင်သည့်နေရာများအပြင် မဲစာရင်းတွင် မှတ်ပုံတင်သည့် နေ့စွဲ၊ လိင်၊ လူမျိုးနွှယ်စုအမည်၊ အလုပ်အကိုင်၊ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်၊ ရွေးကောက်သူ နံပါတ် သို့မဟုတ် မဲကဒ်နံပါတ်၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လိပ်စာ၊ ယာယီ မှတ်ပုံတင်ထားသည့်လိပ်စာ၊ သက်ဆိုင်သည့် မြို့နယ်၊ ခရိုင်စသည်ဖြင့် မဲဆန္ဒနယ်၊ မဲရုံကုတ်နံပါတ်၊ မဲပေးသမိုင်းနှင့် အခြားထူခြားသည့် အချက်အလက်များ (ဥပမာ နိုင်ငံအတွင်း အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ရှောင်ပြေးနေရသူ သို့မဟုတ် စစ်တပ် တပ်ဖွဲ့ဝင် ဖြစ်နေသည့် အချက်များ) ပါဝင်နိုင်သည်။

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း