အပိုင်း (၃) ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အဓိက ကဏ္ဍများ မဲရုံများ

Polling Stations

မဲရုံဟူသည် အဘယ်နည်း။

မဲရုံများသည် ရွေးကောက်ပွဲများ၏အခြေခံ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ မဲရုံများသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် တစ်ဦးချင်း မဲပေးသူများအား မဲပေးရန် စေလွှတ်သည့် နေရာများပင်ဖြစ်သည်။ ပို၍ တိတိကျကျပြောရလျှင် မဲဆန္ဒရှင်များအား သတ်သတ်မှတ်မှတ် မဲရုံတစ်ခုချင်းစီအတွက် မဲစာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ မဲပေးသူများ မဲပေးရန် သတ်မှတ်ပေးထားသည့် နေရာဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ မဲရုံများသည် မဲပေးရန်၊ မဲရေတွက်ရန်တို့ အတွက် အခြေခံအဆောက်အဦးများပင်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်လျက်ရှိသည့် မဲရုံများစုပြီး ပို၍ကြီးမားသည့် ပထဝီနယ်နိမိတ်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲခရိုင်တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းကြသည် (ရွေးကောက်ပွဲ ဘောင်နယ်နိမိတ်များ တွင်ရှု)။ ယေဘူယျမူတစ်ခုအနေဖြင့် မဲရုံအရေအတွက်၊ မဲရုံနေရာများ သတ်မှတ်သည့်အခါ မဲပေးလူဦးရေ ပထဝီအနေအထားအရ ဖြန့်ကျက်နေမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည်။ ဥပမာအားဖြင့် လူဦးရေ ပိုထူထပ်သည့် မြို့ပြဒေသများတွင် မဲရုံပိုထားရှိပြီး လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု နည်းသည့် ကျေးလက်ဒေသများတွင် မဲရုံအရေအတွက်ကို လျော့၍ တည်ဆောက်ပေးသင့်သည်။ နိုင်ငံအများစုတွင် မဲရုံအဆင့်၌ပင် မဲရေတွက်ပြီး ရလာဒ်များကို တရားဝင် မဲရလာဒ်ဖောင်များတွင် ထည့်သွင်းသည်။ ထို့ကြောင့် မဲရုံအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ်များသည်ပင် မဲရလဒ်များတွက်ချသည့် ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလုံး၏ ပဏာမ အဆင့်ဖြစ်ပြီး မဲရလာဒ်များအတွက် အသေးစိတ်အကျဆုံး အဆင့်ဖြစ်သည်။

မဲရုံများသည် မဲပေးသူများ မဲထည့်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးလည်းဖြစ်သည်။ ရွေးကောက်ပွဲ စီမံကျင်းပရေး အဖွဲ့များ (EMB) အနေဖြင့် မဲရုံနေရာ ရွေးချယ်ရန်၊ တည်ဆောက်ရန်၊ မဲရုံများတွင် မဲပေးရန်အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရန် တို့အတွက် ရှင်းလင်းသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ရေးဆွဲထားသင့်သည်။ မဲရုံများသည် မသန်စွမ်းသူများအပါအဝင် မဲပေးမည့် နိုင်ငံသားအားလုံး မဲပေးနိုင်ရန် လက်လှမ်းမီစေရမည်။ မဲရုံသို့ မသွားရောက်နိုင်သည့် သူများလည်း မဲပေးနိုင်စေရန် EMB များသည် အထူးမဲရုံများ၊ ရွေ့ပြောင်းမဲရုံများ တည်ဆောက်ပေးသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် နာမကျန်းဖြစ်၍ အိမ်မှအပြင်သို့မထွက်နိုင်သူများ မဲပေးနိုင်ရန် ရွေ့ပြောင်းနိုင်သော မဲပုံးများ၊ မဲပြားများ ထားပေးသင့်သည်။

မဲရုံများ၏ အရေးပါပုံ

မဲရုံများသည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်၏ အရေးကြီးသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဗဟိုအမှတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်စားပြုမှုကို ဆုံးဖြတ်ရန် မဲရုံများအား မဲဆန္ဒနယ်များတွင် စုစည်းထားသည်။ မဲပေးရန်မှတ်ပုံတင်သည့် အဆင့်တွင် မဲရုံများကို မှတ်ပုံတင်သည့် နေရာများအဖြစ် အသုံးပြုသည်။ မဲရုံများသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲဆန္ဒရှင်များ မဲထည့်ရန် သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများပင်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် မဲများကိုရေတွက်သည့်၊ မဲရလဒ်များကို တရားဝင် မဲရလဒ်စာရင်းများသို့ ထည့်သွင်းသည့် နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မဲရုံများသည် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဉ်နှင့် ယင်းရလဒ်များကို အကဲဖြတ် သုံးသပ်လိုသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် အခြေခံ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရေး အစိတ်အပိုင်းပင်ဖြစ်သည်။

မဲရုံအရေအတွက် မလုံလောက်ခြင်း၊ မဲရုံများအား အညီအမျှ ဖြန့်ချမထားခြင်းတို့သည့် တချို့နိုင်ငံသား ပြည်သူ များ မဲပေးရာတွင် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည်။ မဲပေးသည့်နေရာမှာ မဲရုံဖြစ်သည့်အတွက် မဲရုံများသည် လက်လှမ်းမီသည့် နေရာတွင်ရှိပြီး၊ ဝန်ထမ်းအလုံအလောက်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့အတွက် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ ရှိနေရမည်။ မဲရုံများတွင် မဲပြားကဲ့သို့သော ပစ္စည်းများ အလုံအလောက် မရှိသည့်အခါ တချို့မဲပေးခွင့်ရှိသူများ မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ မဲရုံများကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အုတ်အော်သောင်းနင်းမှုများ၊ လူပြွတ်သိပ်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး မဲပေးသူများလည်း အစီအစဉ်တကျနှင့် ချောမွေ့စွာ မဲပေးနိုင်မည်။ မဲရုံများ၏ တည်နေရာ၊ မဲရုံဖွင့်/ပိတ်ချိန်များအကြောင်း သတင်း အချက်အလက်များ သည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ပြည်သူများ မဲပေးနိုင်ရန်အတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ပါတီအုပ်စုများဖြစ်စေ၊ ပါတီဘက်လိုက်မှု ကင်းသည့် အုပ်စုများဖြစ်စေ ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာသူများအတွက် မဲရုံနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များကို ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မတိုင်မီ ရရှိခြင်းသည် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲနိုင်ရန်အတွက် အခရာကျသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်လေ့လာရေး အဖွဲ့အတော်များများသည် တစ်နိုင်ငံလုံးကိုယ်စားပြုမှုကို သိရှိရန် စောင့်ကြည့် လေ့လာသူများကို မဲရုံအချိုးအစားအလိုက် ဖြန့်ချထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် မဲရုံတည်နေရာများကို ကြိုတင်သိထားရန် လွန်စွာအရေးကြီးသည်။ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် သတင်းမီဒီယာများ အနေဖြင့်လည်း မဲရုံ သတင်းအချက်အလက်များကို အသုံးပြုလျက် မဲရုံဖြန့်ချထားမှု၊ မဲရုံအရေအတွက် လုံလောက်မှုရှိ မရှိ၊ မဲရုံများ လက်လှမ်းမီခြင်း ရှိ မရှိ စသည့် ချို့ယွင်းမှုများကို ဖော်ထုတ်နိုင်မည်။ မဲရုံအသုံးပြုပစ္စည်းများ၊ မဲရုံ တည်ဆောက်ထားမှုများ အကြောင်း သတင်းအချက်အလက် များ၏ အကူအညီဖြင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် မဲပေးသည့်ဖြစ်စဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီး၊ အကောင်း အဆိုး လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။

မဲရုံ အချက်အလက် ဆိုင်ရာ နမူနာ

EMB များသည် ရွေးကောက်ပွဲနေ့ မတိုင်မီကပင် မဲရုံအားလုံးနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချက်အလက်များကို ထုတ်ပြန်ပေးရမည်။ ယင်းအချက်အလက်များတွင် မဲရုံတစ်ရုံချင်းစီ၏ လိပ်စာ၊ မှတ်စုများ၊ လမ်းညွှန်ချက်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ဝန်ထမ်းများကို ဆက်သွယ်နိုင်မည့် အချက်အလက်များ၊ မဲရုံတည်နေရာ လောင်ဂျီကျု၊ လတ္တီကျုများ၊ သက်ဆိုင်ရာ မဲရုံတာဝန်ခံ အရာရှိများ၏ အမည်နှင့်ရာထူး၊ အစီအရင်ခံရသည့် ဌာန (ဥပမာ ခရိုင်နံပါတ်၊ ခရိုင်အဆင့် အရာရှိများ၏အမည်နှင့် ရာထူး)၊ မဲရုံဖွင့်/ ပိတ်ချိန်၊ မဲဇယားအရေအတွက် (အကျုံးဝင်လျှင်)1၊ မှတ်ပုံတင်ထားသည့် မဲဆန္ဒရှင် အရေအတွက်နှင့် မဲရုံတစ်ခုချင်းစီအတွက် မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အများဆုံး မဲဆန္ဒရှင် အရေအတွက် အစရှိသည်တို့ ပါဝင်နိုင်သည်။

EMB သည် မဲရုံတည်ဆောက်ရန်၊ မဲရုံများအား လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ရန် တို့အပါအဝင် မဲရုံများ၌ ရွေးကောက်ပွဲနေ့ ဖြစ်စဉ်အဆင့်ဆင့်အတွက် အထွေထွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ထုတ်ပြန်သင့်သည်။ ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို များသောအားဖြင့် မဲရုံလုပ်သား လက်စွဲစာအုပ်များတွင် ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက်များတွင် မဲရုံလည်ပတ်သည့် အချိန်ကာလ၊ မဲရုံအတွင်း အခင်းအကျင်း၊ မဲပုံးအရေအတွက်၊ မဲပေးသူများ စီးဆင်းလည်ပတ်မှုနှင့် မဖျက်နိုင်သည့်မှင်နှင့် မဲပြားစသည့် မဲပေးရန် လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

  1. မာလာဝီနှင့် ဇမ်ဘီယာကဲ့သို့သော အချို့ အာဖရိက နိုင်ငံများတွင် မဲရုံဆိုသည်မှာ မဲပေးနိုင်သော မဲရုံခွဲငယ် (သို့) အခန်းများစွာ ပါဝင်သော အဆောက်အဦး ဖြစ်သည်။ လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများတွင်လည်း မဲရုံကို မဲပေးရန် စင်တာ (အဆောက်အဦး)ဟု ခေါ်ပြီး အခန်းတစ်ခန်းစီသည် မဲရုံခွဲငယ်များ (စပိန်လို “mesas” ဟုခေါ်သည်။) ဖြစ်ကြသည်။ ဤစာတမ်းတွင် သုံးထားသော မဲရုံဟူသော စကားလုံးသည် မဲပေးနိုင်ပြီး ရေတွက်မှု ပြုလုပ်သည့် အနိမ့်ဆုံးအဆင့် နေရာကို ဆိုလိုသည်။ 

နောက်ဆုံးအခြေအနေသိရှိရန် စာရင်းပေးသွင်းခြင်း